The Internet Platform Help Articleshttps://help.theinternetplatform.com/articles/Contact UsFri, 11 Apr 2014 06:14:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/contact-us/The Internet Platform Help GuideWed, 21 Jul 2010 14:00:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/default/Delivery PolicyTue, 13 May 2014 14:00:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/delivery-policy/Blogs Help GuideMon, 08 Sep 2014 03:55:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-blogs/Categories and Tags Help GuideMon, 08 Sep 2014 03:58:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-categories-and-tags/File Manager Help GuideThu, 04 Sep 2014 03:56:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-file-manager/Galleries Help GuideMon, 08 Sep 2014 03:57:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-galleries/HTML Editor Help GuideTue, 09 Sep 2014 02:19:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-html-editor/Login to your Website - The Internet Platform's Help GuideWed, 03 Sep 2014 01:04:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-login-to-your-website/Menus Help GuideMon, 08 Sep 2014 03:56:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-menus/Output Site Map and Submit to Search EnginesThu, 04 Sep 2014 05:57:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-output-site-map-and-submit-to-search-engines/Pages Help GuideMon, 08 Sep 2014 04:08:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-pages/Testimonials Help GuideMon, 08 Sep 2014 04:00:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-testimonials/Upload Files Help GuideThu, 04 Sep 2014 06:07:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/help-upload-files/Newsletter SubscriptionTue, 15 Apr 2014 05:23:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/newsletter-subscription/Privacy PolicyTue, 13 May 2014 14:00:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/privacy-policy/Refund & Returns PolicyTue, 13 May 2014 14:00:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/refund-returns-policy/Security PolicyTue, 13 May 2014 14:00:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/security-policy/SitemapFri, 11 Apr 2014 06:15:00 GMThttps://help.theinternetplatform.com/site-map/